Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

v.v. Prinsenland                                

Dinteloord,  juni 2019,

Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering.

Graag nodigen wij U uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledevergadering, welke wordt gehouden op

woensdag 9 oktober a.s. om 20.00 uur in de kantine van v.v. Prinsenland.

De agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen van het bestuur.
 3. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 23 oktober 2018.
 4. De verslagen:
  1. Van de secretaris.
  2. Van de Jeugdcommissie.
  3. Van de Wedstrijdsecretaris.
  4. Van de Sponsorcommissie.
  5. Van de Activiteitencommissie.
  6. Van de Kantinecommissie.
 5. Verslagen van de penningmeester.
  1. Financieel overzicht seizoen 2018 – 2019
  2. De begroting voor het seizoen 2019 – 2020.

Aansluitend het verslag van de kascontrole commissie.

Benoemen kascontrole commissie voor de komende periode.

Vaststelling van de contributies.

 1. Bestuursverkiezing / benoeming bestuursleden

Zoals onlangs via de website van v.v. Prinsenland  bekend is gemaakt, heeft het bestuur

Lex Dubbelman en Henk Dubbeld bereid gevonden in het bestuur zitting te nemen.

Het bestuur stelt de leden voor Lex en Henk toe te voegen aan het huidige bestuur.

Met het toetreden van Lex en Henk zullen ook enkele functiewisselingen plaatsvinden.

Lex Dubbelman wordt voorzitter en zal zich ook bezig gaan houden met voetbaltechnische zaken.

Henk Dubbeld zal het voorzitterschap van de sponsorcommissie (weer) op zich nemen.

Marc de Schutter zal ook bestuurslid voetbaltechnische zaken worden en Joost de Schutter zal de leiding bij de jeugd op zich nemen.

Tevens hebben we Kaylee Geene bereid gevonden een bestuurstaak op zich te nemen. Zij zal zich onder andere met het vrouwenvoetbal gaan bezighouden.

Overeenkomstig de statuten hebben wij de goedkeuring van de ledenvergadering nodig om deze bestuursveranderingen te kunnen doorvoeren.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering worden opgegeven bij de secretaris. Zij worden voorgedragen door ten minste 3 leden, die de kandidatuur bekrachtigen met hun handtekening.

 1. Samenstelling van de commissies/ benoeming van de commissieleden.
 2. De rondvraag.
 3. Sluiting van de vergadering.

Hopende u op woensdag 9 oktober a.s. te mogen begroeten,

Namens het bestuur van v.v. Prinsenland,

Rinie van Meel, secretaris.