Uitnodiging Algemene Ledenvergadering: Maandag 30 oktober

Het bestuur nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 30 oktober om 19.30 uur in de kantine. Tijdens deze vergadering is er aandacht voor de verschillende commissies, de financiën, het bedanken van vrijwilligers en het benoemen van een nieuw bestuurslid.
Leden kunnen een samenvatting van de financiële stukken opvragen bij onze penningmeester ter inzage via penningmeester@vvprinsenland.nl. De details komen tijdens de ledenvergadering aan bod. Voor de agenda van deze avond klikt u hier.

uitnodiging algemene ledenvergadering vvPrinsenland

Aftredend bestuurslid

Aftredend en niet herkiesbaar is Ronald Gabriëls, onze penningmeester. Zoals in de vergadering van mei 2017 is besproken heeft Benno van de Ree zich kandidaat gesteld voor het penningmeesterschap. Het bestuur draagt Benno dan ook voor als penningmeester.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering worden opgegeven bij de secretaris. Zij worden voorgedragen door ten minste 3 leden, die de kandidatuur bekrachtigen met hun handtekening.